Please enable JS

DISCLAIMER

DISCLAIMER

Op deze pagina vindt u de disclaimer van www.edenofbeauty.be, zoals deze beschikbaar is gesteld door di-athos.be.
In deze disclaimer geven wij aan onder welk voorbehoud wij de informatie op onze website aan u aanbieden.

Intellectueel eigendom 
Het gebruik van de informatie op deze website is gratis zolang u deze informatie niet kopieert, verspreidt of op een andere manier gebruikt of misbruikt. U mag de informatie op deze website alleen hergebruiken volgens de regelingen van het dwingend recht. Zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van di-athos.be is het niet toegestaan tekst, fotomateriaal of andere materialen op deze website her te gebruiken. Het intellectueel eigendom berust bij di-athos.be.

Geen garantie op juistheid 
Indien van toepassing:  Voor de prijzen die op onze website staan, geldt dat wij streven naar een zo zorgvuldig mogelijke weergave van de realiteit en de bedoelde prijzen. Fouten die daarbij ontstaan en herkenbaar zijn als programmeer dan wel typefouten, vormen nooit een aanleiding om een contract dan wel overeenkomst met di-athos.be te mogen claimen of te veronderstellen. di-athos.be streeft naar een zo actueel mogelijke website. Mocht ondanks deze inspanningen de informatie van of de inhoud op deze website onvolledig en of onjuist zijn, dan kunnen wij daarvoor geen aansprakelijkheid aanvaarden. De informatie en/of producten op deze website worden aangeboden zonder enige vorm van garantie en of aanspraak op juistheid. Wij behouden ons het recht voor om deze materialen te wijzigen, te verwijderen of opnieuw te plaatsen zonder enige voorafgaande medeling. di-athos.be aanvaardt geen aansprakelijkheid voor enige informatie die op websites staat waarnaar wij via hyperlinks verwijzen. 

Wijzigingen 
Mocht deze disclaimer wijzigen, dan vindt u de meest recente versie van de disclaimer van www.edenofbeauty.be op deze pagina. Gegevens
Eden of Beauty is een merknaam die gebruikt wordt door de N.V di-athos (BTW nr 448.898.281) 
met maatschappelijke zetel in de Duinkerkelaan 21,B-8660 De Panne. Eventuele betwistingen kunnen daarom enkel beslecht worden door de handelsrechtbank van Veurne Privacy
N.V. di-athos.be gaat met de grootste zorgvuldigheid om met persoonlijke gegevens. Persoonlijke gegevens worden vertrouwelijk behandeld door N.V. di-athos.be en slechts gebruikt voor de doeleinden waarvoor de gegevens verstrekt zijn door de persoon in kwestie. Gegevens kunnen worden opgeslagen in één of meerdere databanken. Persoonlijke gegevens worden niet aan derden verstrekt zonder de toestemming van de betrokkene. De betrokkene heeft recht op inzage van zijn persoonsgegevens.

Meer weten over deze produkten?

KLIK HIER Wij komen u graag alle uitleg geven .